Check treatment

Otis Elevator Co. v. Sheffield Realty Co.