Check treatment

Chesapeake Bay Found. v. Gwaltney. Smithfield